เป้าประสงค์และกลยุทธ์

 1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรทุกภาคส่วน
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. ครูมีศักยภาพสามารถการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
 5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ครูและผู้เรียนเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

เป้าหมายของสถานศึกษา

 1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรทุกภาคส่วน
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 3. ครูมีศักยภาพสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและมีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
 5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ครูและผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์

 1. ประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์  1.1 เพิ่มศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา
1.2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นชาติไทย เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

 1. ประเด็นกลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

กลยุทธ์  2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

 

 1. ประเด็นกลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

 1. ประเด็นกลยุทธ์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 4.1 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

 

 1. ประเด็นกลยุทธ์ ส่งเสริมอัตลักษณ์

กลยุทธ์  5.1 สร้างอัตลักษณ์ “จรรยาดี มีน้ำใจ” ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน