วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและชุมชนมีส่วนร่วม มีคุณธรรมนำความรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ภูมิทัศน์สวยงาม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
  5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดำรงชีวิต
  6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน