วันครู….ครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2562 คณะครูทำบุญตักบาตรหน้าหอประชุมโรงเรียนเปือยน้อย

 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และช่วงบ่ายคณะครูร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

1) รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

  1. นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์
  2. นางสาวสมร ป้องจันทร์
  3. นางสาวสุชีรา แก่วหนองแก
  4. นางสาวปุณณรักษ์ ปุรัมภะเว

2) รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนสาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยขน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2561 คือ

  1. นางจรรยา บุญศรีประภาน

3) รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 คือ

  1. นางสาวสุชีรา แก่วหนองแก

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *