ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โดยใช้สถานที่อาคารเรียน เรียนร่วมกับโรงเรียนโกน้อย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเปือยน้อย ตั้งแต่

ปีการศึกษา   2533 ต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้ย้ายสถานที่ดำเนินการ สาขาในตั้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์

บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 26 ไร่ 71 ตารางวา  และได้ขอเพิ่มเติมจากสภาตำบลขามป้อม อีก 4 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ 3 งาน 65.8 ตารางวา

ปีการศึกษา 2540 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ได้ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ แห่งใหม่จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม   จำนวน 42 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียน ส่วนพื้นที่เดิมคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โรงเรียนอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ทางทิศใต้ 69 กิโลเมตร

ปัจจุบันมีนายสุนันท์   คำจันทร์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูจำนวน 16 คน ครูประจำการจำนวน

10 คน พนักงานราชการ จำนวน 3 คน ครูอัตราจ้างวิกฤต 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 133 คน อาคารเรียนถาวร 1 หลัง ขนาด   16 ห้องเรียน อาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง ขนาด 6 ห้องเรียน   อาคารประกอบ 1 หลัง (แยกเป็น ห้องอุตสาหกรรม ห้องคหกรรม ห้องดนตรี   และโรงอาหาร) บ้านพักครู   จำนวน 3 หลัง   บ้านพักนักการภารโรง จำนวน   1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 2 ที่ แบบ 6/27, แบบมาตรฐาน 1 ที่ เรือนเพาะชำ 1 หลัง ประปาบาดาล 2 ที่ ไฟฟ้า   50 กิโลวัตต์ 3 เฟส 1 ชุด