ที่ตั้งและอาณาเขต

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2297 (กม.5) บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10

ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340 มีเนื้อที่ 42 ไร่ โดยมีเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดกับทางหลวงหมายเลข 2297

ทิศใต้               ติดกับที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองนกเขียน

ทิศตะวันออก    ติดกับที่สาธารณประโยชน์ ที่ตั้งหน่วยบริการประชาชน บ้านหนองนกเขียน

ทิศตะวันตก      ติดกับที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองนกเขียน