ข้อมูลผู้บริหาร

ปัจจุบัน นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย