ข้อมูลบุคลากร

 

นางเบ็ญจมาตร์  สันทิตย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นายชินกรณ์ หงษ์สนิท
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมร ป้องจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาวสุชีรา แก่วหนองแก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายสุรชาติ ประวะโท
ตำแหน่ง ครู
นาวสาวปุณณรักษ์ ปุรัมภะเว
ตำแหน่ง ครู
นายจักรกฤษมงคล สงวนนาม
ตำแหน่ง ครู
นายทวีป อรุณปรีดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล ชำนิไกร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายธีระภัทร พินิจมนตรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางรุจิรา ถิรดิษสกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายไวยพจน์ ธิตานนท์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวจิราภา สุวรรณโก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายเรืองศิลป์ ยะปะเตา
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นางสาวธนพรรณ บุดดาโสม
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
นายเฉลิมพล ธิมี
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
นางสาวกมลชนก กองค้า
ตำแหน่ง ธุรการ