ข้อมูลนักเรียน

ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 250 คน

2)   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 133 คน