ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย

ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40340

หมายเลขโทรศัพท์ 043 – 210010, 043 – 213921

วิทยุสื่อสาร นามเรียก แก่นทอง

เว็บไซต์ http://www.ktp25.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 25
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2554 จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง นักเรียน 154 คน ข้าราชการครู 9 คน

พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้างวิกฤต 1 คน     ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน นักการภารโรง 2 คน มีอาคารเรียนถาวร 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง

คติพจน์โรงเรียน   :    ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ   (ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ)

ปรัชญาโรงเรียน          :    การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

คำขวัญโรงเรียน    :   เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

สีประจำโรงเรียน   :    ชมพู – ดำ

ชุมพู   หมายถึง  ความรัก   ความสามัคคี

ดำ       หมายถึง            ความมั่นคง มุ่งมั่น สร้างสรรค์คุณธรรม

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปปราสาทเปือยน้อย หรือพระธาตุกู่ทอง โบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง ของอำเภอเปือยน้อย

วงกลมล้อมรอบ คือ กรอบระเบียบวินัยในการประพฤติปฏิบัติ

 

อักษรย่อของโรงเรียน

.ท.พ.

ก     หมายถึง   ก้าวไกล

ท     หมายถึง   เที่ยงธรรม

พ     หมายถึง   พัฒนา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นมะขามป้อม

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกหางนกยูงไทย

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

เอกลักษณ์
วิถีพอเพียง
อัตลักษณ์
จรรยาดี มีน้ำใจ