ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ได้รับประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ...
Read More

วันครู….ครั้งที่ 63 วันที่ 16 มกราคม 2562

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2562 คณะครูทำบุญตักบาตรหน้าหอประชุมโรงเรียนเปือยน้อย  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และช่วงบ่ายคณะครูร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  1) รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์ นางสาวสมร ป้องจันทร์ นางสาวสุชีรา ...
Read More

ชมรม CBKK และผองเพื่อนอาสาพัฒนาโรงเรียนของหนู ปีที่ 4

ขอขอบคุณ ชมรม CBKK (CLUB BIKER KHON KAEN) และผองเพื่อนอาสาพัฒนาโรงเรียนของหนู ปีที่ 4 และนายจารุวัฒน์ ศิริวัจนพร (ส.จ.กล้า) ที่มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จำนวน 45 ทุนๆ ละ 500 ...
Read More

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 และมีพิธีเปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี พ.อ.อ.ทวี. บุญช่วย  นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธี ...
Read More

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย                  ...
Read More

คุณครูชินกรณ์ หงษ์สนิท รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

           คุณครูชินกรณ์ หงษ์สนิท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) โดย ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ๒๕๖๐  ณ ...
Read More

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่วิถีพอเพียง

คณะครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย นำนักเรียนร่วม เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่วิถีพอเพียง  ณ ที่พักสงฆ์อ่างศิลา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ...
Read More

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยนายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธาน นางสุชีรา  สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคมศร  บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...
Read More

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ ...
Read More