กลุ่มบริหารงาน

นายสุพจน์ แสงสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย

 

นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 


นายชินกรณ์ หงษ์สนิท
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


นางสาวสมร ป้องจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ