โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและชุมชนมีส่วนร่วม มีคุณธรรมนำความรู้ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ภูมิทัศน์สวยงาม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวสารและกิจกรรม

คุณครูชินกรณ์ หงษ์สนิท รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

           คุณครูชินกรณ์ หงษ์สนิท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่วิถีพอเพียง

คณะครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย นำนักเรียนร่วม เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่วิถีพอเพียง  ณ ที่พักสงฆ์อ่างศิลา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยนายนพภา  นิสสัยพันธ์ุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...
อ่านเพิ่มเติม

นางเบ็ญจมาตร์   สันทิตย์  

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย    

ข้อมูลนักเรียน

( ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา )

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 250 คน
นักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 133 คน  

7799total sites visits.